บ้านห้วยน้ำขุ่น


ละติจูด 20.2665967699 , ลองจิจูด 99.8335575801

พิกัด

ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภออำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57240

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านห้วยน้ำขุ่น เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนริมน้ำ และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ลัวะ อาข่า ลาหู่ และลีซอ มีชื่อเดิมว่า บ้านใหม่สูง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ สื่อสารด้วยตัวอักษรไทใหญ่ เป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนพลัดถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีไม้ไผ่ และไม้ตองเป็นส่วนใหญ่ มีเส้นทางน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน โดยแหล่งน้ำในบ้านห้วยน้ำขุ่นมี 2 แห่ง คือ ลำห้วยช้าง และลำห้วยแม่ไร่ บ้านห้วยน้ำขุ่นถูกรายล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร