บ้านห้วยน้ำขุ่น


ละติจูด 20.2665967699 , ลองจิจูด 99.8335575801

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภออำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57240

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านห้วยน้ำขุ่น เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนริมน้ำ และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ลัวะ อาข่า ลาหู่ และลีซอ มีชื่อเดิมว่า บ้านใหม่สูง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ สื่อสารด้วยตัวอักษรไทใหญ่ เป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนพลัดถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีไม้ไผ่ และไม้ตองเป็นส่วนใหญ่ มีเส้นทางน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน โดยแหล่งน้ำในบ้านห้วยน้ำขุ่นมี 2 แห่ง คือ ลำห้วยช้าง และลำห้วยแม่ไร่ บ้านห้วยน้ำขุ่นถูกรายล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร