เจดีย์ (ในเมืองโบราณเวียงท่ากาน)


ละติจูด 18.549983 , ลองจิจูด 98.88064

พิกัด

ตำบลบ้านกลาง อำเภออำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เจดีย์ทั้ง 2 องค์ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองโบราณเรียกว่า เวียงท่ากาน ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารล้านนาและมีเรื่องเล่าในลักษณะของตำนานที่ปรากฎชื่อนี้ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 แต่อย่างไรก็ตามที่หลักฐานโบราณวัตถุเท่าที่พบในบริเวณนี้ มีอายุเก่าแก่กว่าอายุของเมืองเชียงใหม่เล็กน้อย คือช่วงเวลาของแคว้นหริกุญชัย ไม่เกินพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในแถบนี้เคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยแคว้นหริกุญชัยครอบครรองพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิงแล้ว และหลักฐานที่เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนไว้ ได้แสดงถึงความสืบเนื่องของชุมชนแห่งนี้จนถึงสมัยที่เป็นแคว้นล้านนา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

1. ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2522 เล่ม 96 ตอนที่ 160

แก้ไขเมื่อ

2018-11-26

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร