วัดกะโลทัย


ละติจูด 16.4758217195 , ลองจิจูด 99.531283291

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือบัวตูม ฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐถือปูน ซ้อนกัน 3 ชั้น ถัดออกไปเป็นไร่กล้วยไข่ และโรงเรียนจงสวัสดิเจริญวิทยา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษาทำให้มีวัชพืชขึ้นปกคลุมมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณฐานองค์เจดีย์ องค์เจดีย์มีรอยแตกร้าวตามสภาพที่ผ่านดินฟ้าอากาศมาเป็นเวลาอันยาวนาน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-03-12

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร