ปราสาทเมืองไผ่


ละติจูด 13.6779380902 , ลองจิจูด 102.436965551

พิกัด

ตำบลเมืองไผ่ อำเภออำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ประวัติเมืองไผ่ เป็นเมืองในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ที่บนเนินสูงลอยเด่นคล้ายเกาะกลางน้ำ มีรูปร่างลักษณะสัณฐานเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุมทั้งสี่ของคูตัวเมืองมน ความกว้างของตัวเมืองคือกว้าง 1 กม. ยาว 1 กม. 15 เส้นเศษ มีคูล้อมรอบคูเมือง มีคันดินเป็นกำแพงเมือเมืองภายในดำแพงเมืองมีคูน้ำล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง โดยอาศัยการพิสูจน์จากโบราณสถานวัตถุ เช่น ซากปรางค์เทวาลัย เทวรูป และศิลปะอื่นๆ ที่ปรากฏว่าเป็นศิลปะสมัยขอม หรือลพบุรี ซากเจดีย์ และพระพุทธรูปเครื่องปั่นดินเผา ลูกปัด เสมาธรรมจักร และศิลปวัตถุอื่นๆ ปรากฏว่าเป็นสมัยทวารวดี โดยเฉพาะพระพุทธรูปมีทั้งสมัยทวารวดีและลพบุรี เครื่องปั้นดินเผามีทั้งสมัยขอม ลพบุรีและทวารวดี ทำให้สันนิษฐานว่า การสร้างเมืองครั้งแรกคงสร้างในสมัยทวารวดี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

การขุดสำรวจปราสาทเมืองไผ (ปีงบประมาณ 2565)่

          สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ดำเนินการขุดสำรวจปราสาทเมืองไผ่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อทำการศึกษาเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้ทำการกลบดินคืน เนื่องจากบริเวณโดยรอบจะมีเส้นทางน้ำล้อบรอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปราสาทถูกน้ำเซาะทำลาย
 

แก้ไขเมื่อ

2022-12-13

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร