วัดสว่างอารมณ์


ละติจูด 14.398498 , ลองจิจูด 100.560594

สถานที่ตั้ง

ตำบลสวนพริก อำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 22บ้านสวนพริก หมู่ที่1 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 28 ไร่พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 7.15 เมตร ยาว 18.80 เมตร โรงสร้างก่ออิฐถือปูน วิหารกว้าง 5.15 เมตร ยาว 8.20 เมตร ก่ออิฐถือปูนศาลาการเปรียญกว้าง 11 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้กุฎีสงฆ์จำนวน8 หลังเป็นอาคารไม้ 7 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง นอกนี้ยังมี หอไตร หอระฆัง และฌาปนสถานสำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2315โดมีนายพูน หรือที่ชาวบ้านรียกกันว่าตาปะขาวพูน เป็นผู้สร้างวัดนี้ เมื่อสร้างวัดนี้ขึ้นแล้วได้อุปสมบทอยู่ปกครองวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ต่อมา วัดนี้นับเข้าเป็นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2320

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-01-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร