วัดอโยธยา


ละติจูด 14.368472 , ลองจิจูด 100.589713

สถานที่ตั้ง

ตำบลหันตรา อำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ปรากฎในพงศาวดารเหนือว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของเมืองอโยธยา เรียกว่า วัดเดิม มีฐานะเป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดอยู่ในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดฝ่ายคามวาสีในปัจจุบันโบราณสถานภายในวัดส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากยังไม่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะ ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังกลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สร้างเป็นประธานของวัด เป็นเจดีย์ที่มีวิวัฒนาการสืบช่วงมาจากเจดีย์อโยธยารุ่นแรก ทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิม ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของวัดเป็นที่ตั้งของพระวิหารซึ่งถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-01-07

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร