ค่ายสีกุก


ละติจูด 14.328295 , ลองจิจูด 100.450232

พิกัด

ตำบลน้ำเต้า อำเภออำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ค่ายสีกุกเป็นค่ายบัญชาการทัพของมังมหานรธาแม่ทัพพม่าที่พระเจ้ามังระมีพระบรมราชโองการให้ยกกองทัพลงมาทางเมืองทวายเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทางด้านตะวันตกร่วมกับเนเมียวสีหบดีแม่ทัพพม่าอีกคนหนึ่งที่พระเจ้ามังระมีพระบรมราชโองการให้ยกกองทัพเข้ามาทางเมืองเชียงใหม่ลงมาตีกรุงศรีอยุธยาทางด้านเหนือ โดยกองทัพของมังมหานรธายกกองทัพเข้ามาทางเมืองทวายประมาณพ.ศ.2308วางแผนที่จะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทางด้านตะวันตกและด้านใต้สกัดทางมิให้ไทยหาเครื่องศาสตราวุธและเสบียงอาหารมาทางทะเลได้จึงได้จัดแบ่งกองทัพออกเป็น2กองคือกองทัพบกมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพเดินทางจากทวายเข้าตีเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแล้วเข้าพระนครศรีอยูธยามาตั้งค่ายอยู่ที่บ้านสีกุกอีกกองทัพหนึ่งเป็นกองทัพเรือมีเมขะระโบเป็นแม่ทัพยกมาทางแม่กลองท่าจีนเข้าตีเมืองธนบุรีนนทบุรีเข้าพระนครศรีอยุธยามาตั้งค่ายอยู่ที่สามแยกบางไทรขนอนหลวงวัดโปรดสัตว์ซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้บันทึกว่าพม่าล้วนมีใจบาปหบายช้ามิได้ละอายแก่บาปให้รี้พลไปรื้อเอาอิฐโบสถ์วิหารน้อยใหญ่ทั้งปวงมาก่อกำแพงล้อมเป็นค่าย ส่วนกองทัพของเนเมียวสีหบดียกกองทัพมาทางเมืองเชียงใหม่ประมาณพ.ศ.2307เพื่อปราบกบฎล้านนาเข้าตีล้านช้างมุ่งหน้าลงมายังกรุงศรีอยุธยามาตั้งทัพอยู่ที่ปากน้ำพระประสบค่ายโพธิ์สามต้นมีแผนเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทางด้านเหนือและด้านตะวันออก ทั้งสองกองทัพคือกองทัพของเนเมียวสีหบดีและมังมหานรธามีแผนที่จะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาโดยรับคำบัญชาจากพระเจ้ามังระทั้งคู่ไม่มีใครเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชาการทัพเป็นอิสระแก่กันทำให้กองทัพพม่าต้องใช้เวลาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาอยุ่นานจนกระทั้งย่างเข้าฤดูฝนพวกแม่ทัพพม่าต้องใช้เวลาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นานจนกระทั่งย่างเข้าฟดูฝนพวกแม่ทัพนายกองพม่าต่างพากันร้องทุกข์ขอให้เลิกทัพกลับเพราะกลัวน้ำเหนือไหลหลากลงมาแต่มังมหานรธาไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่ากรุงศรีอยูธยากำลังขัดสนเสบียงอาหารและกระสุนดินดำเป็นโอกาสที่จะชนะได้จึงให้พวกทหารตระเตรียมทำไร่ทำนาหาที่ดอนเช่นโคกวัดตั้งค่ายรวบรวมเรือใหญ่น้อยเพื่อจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาในฤดูน้ำหลากแต่การตระเตรียมทำศึกค้างฤดูฝนยังไม่ทันแล้วเสร็จมังมหานรธาก็ป่วยถึงแก่ความตายที่ค่ายสีกุกนี้พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้บันทึกว่าพวกนายทัพนายกองพม่าทุกๆค่ายมาพร้อมกันทำการปลงศพมังมหานรธาเสร็จแล้วให้ก่อพระเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ในค่ายนี้การตายของมังมหานรธาเป็นประโยชน์แก่พม่าเป็นโทษแก่ฝ่ายไทยทำให้กองทัพพม่ามีแม่ทัพบัญชาการศึกเด็ดขาดแต่ผู้เดียวเนเมียวสีหบดีให้กองทัพพม่าตั้งค่ายรายล้อมกรุงศรีอยุธยาทั้งสี่ด้านปลูกหอรบเอาปืนยิงเข้าไปในพระนครให้ค่ายวัดกุฏีแดงวัดสามวิหารวัดมณฑปทำสะพานเชือกข้ามแม่น้ำตรงหัวรอที่ซึ่งลำน้ำแคบกว่าที่แห่งอื่นเข้าไปขุดอุโมงค์เผารากกำแพงเมืองที่ริมป้อมมาชัยพอกำแพงเมืองทรุดพม่าก็เขาพระนครเอาไฟเผาบ้านเรือนวัดวาอารามปราสาทราชมณเฑียรเก็บทรัพย์จับผู้คนไปเมืองพม่ากรุงศรีอยุธยาจึงเสียให้แก่พม่าเป็นครั้งที่สองซึ่งถึงกาลล่มสลายเมื่อกู้บ้านเมืองได้แล้วต้องไปตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2019-01-02

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร