บ้านกองแขก


ละติจูด 18.4852681586 , ลองจิจูด 98.3802781561

สถานที่ตั้ง

ตำบลกองแขก อำเภออำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านกองแขก เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนตลาด เป็นชุมชนเก่าแห่งหนึ่งของแม่แจ่ม เป็นที่รวมของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวแม่พริกจังหวัดลำปาง ชาวเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชาวเชียงคำ จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงและภูเขาขรุขระทั่วบริเวณ บริเวณรอบ ๆ ชุมชนใช้ทำนาและสวนเป็นส่วนมาก ห่างออกไปเป็นพื้นที่ป่าตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นชุมชนเรือนเดี่ยว เกาะตัวอยู่ตามถนนขนาด 2 เลน มีความลาดชันสูง ลักษณะอาคารเก่าเป็นเรือนไม้ บางเรือนมีการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยคอนกรีต มีโรงเรียนบ้านกองแขก และวัดกองแขกเป็นศูนย์กลางชุมชน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2440 และได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2532 ผู้คนในชุมชนมีอาชีพทำนา และทำไร่เป็นหลัก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร