บ้านขอบด้ง


ละติจูด 19.9648451134 , ลองจิจูด 99.1004433066

สถานที่ตั้ง

ตำบลม่อนปิ่น อำเภออำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านขอบด้ง เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวลาหู่ที่อพยพมาจากประเทศพม่า ถิ่นฐานเดิมอาศัยอยู่บริเวณสันเขาบ้านหลวง เหตุที่ต้องอพยพย้ายถิ่นเนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้น ประกอบกับถูกชาวจีนฮ่อ ว้า และไทใหญ่รุกรานจึงย้ายถิ่นฐานไปเรื่อย และมาสิ้นสุดที่บ้านขอบด้งปัจจุบัน สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นภูเขาสูง มีลักษณะเป็นดินปนหิน สภาพอากาศหนาวเย็นมากจน มีหมอกปกคลุม ช่วงฤดูหนาวมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน มีการสร้างบ้านรวมกันเป็นกลุ่ม วัสดุที่ใช้เป็นไม้ไผ่ผสมกับไม้ที่หาตัดได้ในป่าชุมชน หลังคามุงด้วยหญ้าคา นิยมเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุน การประกอบอาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ เกษตรกรรม (การทำนา เพาะปลูกพืชผัก) และศิลปหัตถกรรม (งานฝีมือที่ทำจากหวายและไม้ไผ่)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร