บ้านต้นเกว๋น


ละติจูด 18.7234963099 , ลองจิจูด 98.9231973966

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองควาย อำเภออำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านต้นเกว๋น เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนความทรงจำ ตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณของเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยชาวบ้านใช้เส้นทางนี้ในการเดินขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยอายุของการก่อตั้งบ้านต้นเกว๋นเก่าแก่มากกว่า 150 ปี ชื่อต้นเกว๋น มาจากชื่อของตะขบป่าที่มีมากในบริเวณนั้น ชุมชนตั้งอยู่บนถนนสายหางดง –สะเมิง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร ตลอดคลองชลประทาน แม่แตง ในพื้นที่มีต้นตะขบป่าจำนวนมาก บ้านเรือนแต่ละหลังมีรั้วล้อมรอบ และมีรูปแบบเป็นศิลปะล้านนา มีวัดต้นเกว๋น (อินทราวาส) เป็นวัดประจำหมู่บ้านมีความสวยงามและโดดเด่นตามแบบศิลปกรรมล้านนา ซึ่งมีประติมากรรมทางวัฒนธรรมที่งดงามและมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร