บ้านต้นแหนน้อย


ละติจูด 18.5409787223 , ลองจิจูด 98.8592293637

พิกัด

ตำบลท่าวังพร้าว อำเภออำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านต้นแหนน้อย เป็นชุมชนเกษตรกรรม และเป็นชุมชนชาติพันธุ์ของชาวไทเขิน มีอายุหลายร้อยปี จากเดิมมีอาชีพทำนาแล้วเปลี่ยนมาทำสวนลำไย ปัจจุบันยังคงใช้ภาษาไทเขิน ตลอดจนยังมีวัฒนธรรมไทยเขินอยู่ ชุมชนตั้งอยู่บริเวณเกาะแม่น้ำขาน ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำขานและแม่น้ำวางไหลผ่านทุ่งนา มีสภาพพื้นดินเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเพาะปลูก รวมทั้งมีป่าสักโดยเฉพาะบ้านต้นแหนน้อยที่มีมากที่สุด มีจำนวนบ้านเรือนกว่า 200 หลังคาเรือน โดยยังมีเอกลักษณ์ของเรือนแบบไทเขิน โดยมีการวางเรือนในลักษณะวางขวางตะวันตามแกนเหนือ-ใต้ มีลำเหมืองไหลผ่านไปทางทิศใต้ มีการจัดตั้งเสื้อบ้านอยู่ใจกลางหมู่บ้าน และมีการตั้งเกาะกันเป็นกลุ่มเครือญาติ ผู้คนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำสวนลำไย ค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร