วงเวียนสระแก้ว


ละติจูด 14.7996900308 , ลองจิจูด 100.634174986

พิกัด

ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

วงเวียนสระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช กลางวงเวียนศรีสุริโยทัยหรือวงเวียนสระแก้ว เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ขุดเมื่อปี พ.ศ. 2481-2482 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในอดีตเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้ของเมืองใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และสร้างประติมากรรม ลักษณะคล้ายทหารปืนใหญ่ ในท่าเตรียมพร้อมอยู่บนแท่งสูงกลางสระ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นสร้างสิ่งก็สร้างคล้ายรูปพานและรูปคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน มีสะพานเชื่อมจากขอบสระไปยังพานทั้ง 4 ทิศ ขอบพานมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ในสระมีพญานาคให้น้ำ 4 ตัว มีรูปปั้น คชสีห์หมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้งสี่ทิศรวม 8 ตัว รูปปั้นคชสีห์มีเจตนาปั้นให้มีกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงบึกบึน ขอบสระสร้างเป็นที่นั่งพักผ่อนโดยรอบ มีบุคคลร่วมสมัยของการก่อสร้างวงเวียนสุริโยทัยเช่น นายกมล เกตุ อดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรลพบุรี ระบุว่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายพาน และแท่งเทียนนั้นแท้จริงแล้ว ผู้สร้างต้องการสร้างเป็นฐานสำหรับเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งจอมพล ป. ไม่เห็นด้วย จึงมีลักษณะเป็นแท่งเทียนดังกล่าว ปัจจุบันมีการประดิษฐ์รูปเปลวไฟวางบนแท่งเทียนซึ่งเทศบาลลพบุรีทำมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

          - สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ติดกับชุมชนหลายกลุ่ม จึงทำให้มีผู้คนอยู่ เป็นจำนวนมากอยู่ในบริเวณโดยรอบ พื้นที่โดยรอบอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองลพบุรี 

      

แก้ไขเมื่อ

2023-06-04

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร