วัดราชา (ร้าง)


ละติจูด 14.797798961 , ลองจิจูด 100.617673039

พิกัด

ตำบลท่าหิน อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดราชา ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองชั้นในด้านทิศใต้ บนพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรีวัดราชา ถนนหลายสายตัดผ่านจึงทำให้พื้นที่เดิมของวัดต้องถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ กล่าวคือ 1.บริเวณที่ตั้ง สวนราชานุสรณ์ รวมถึงตึกปั้นหยาอีก 2 หลังซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 2.บริเวณที่ตั้งตึกสมเด็จพระสังฆราชตลอดจนบ้านเรือนใกล้เคียง และ 3.บริเวณที่ตั้งพระอุโบสถและพระปรางค์ สำหรับโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ใกล้วัดราชา ได้แก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ประมาณ 30 เมตร และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ที่อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 เมตร โบราณสถานวัดราชาแห่งนี้ได้รับการสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างปี พ.ศ. 2208-2220 หรือในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 23 ทั้งนี้มีโบราณสถานบางแห่งในกลุ่ม วัดราชาที่พบหลักฐานว่าถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นในสมัยหลัง ได้แก่ อาคารไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนำงานลพบุรี 1 หลัง อาคารสำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี อีก 1 หลัง อาคารไม้สักทั้ง 2 หลังนี้ สร้างขึ้นโดยท่านพระครูลวบุรีคณาจารย์ (เนียม ภุมมสโร) เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ตั้งแต่เมื่อราว ปี พ.ศ. 2473 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยอาจสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้เป็นประมุขของบรรดาพระสงฆ์ในเมืองลพบุรีโบราณสถานวัดราชาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 904 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2479 และเล่มที่ 101 ตอนที่ 146 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2527 นอกจากนั้นยังได้รับการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานสำหรับชาติ จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 123 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2523 สิ่งที่ขึ้นทะเบียน ได้แก่ ตึกสมเด็จพระสังฆราช ช่องระบายอากาศ และฐานพระอุโบสถ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -