วัดอินทรา


ละติจูด 14.8013109744 , ลองจิจูด 100.614292003

พิกัด

ตำบลท่าหิน อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดอินทรา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จากการสำรวจยังคงพบวิหาร 1 องค์วัดอินทราตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นใน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้นที่รอบ ๆ ด้านทิศเหนือติดอาคารบ้านเรือนทิศตะวันออกติดถนนนาสรรปราการ ทิศตะวันตกติดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ติดถนนราชดำเนิน อย่างไรก็ดีโบราณสถานสำคัญที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดอินทรา ได้แก่ พระปรางค์สามยอดทางทิศเหนือ ศาลพระกาฬทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนครโกษาทางทิศตะวันออกวัดราชาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทางทิศใต้ โบราณสถานวัดอินทรา เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือ วิหาร ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น อย่างไรก็ดีโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการสันนิษฐานโดยกรมศิลปากรว่า น่าจะสร้างขึ้นช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างปี พ.ศ. 2209-2231 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 23วัดอินทราเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงศักราชใด โดยเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองชั้นในและอยู่ใกล้กับโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ ศาลพระกาฬ วัดนครโกษา พระปรางค์สามยอด วัดราชาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นต้นกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 905 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

"วัดอินทรา"  ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นใน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้นที่รอบ ๆ ด้านทิศเหนือติดอาคารบ้านเรือนทิศตะวันออกติดถนนนาสรรปราการ ทิศตะวันตกติดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ติดถนนราชดำเนิน

แก้ไขเมื่อ

2021-10-26

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร