วัดตองปุ


ละติจูด 14.8072209907 , ลองจิจูด 100.616727967

พิกัด

ตำบลท่าหิน อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดตองปุ ตั้งอยู่หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในอดีตเคยเป็นที่ชุมนุมของกองทัพไทย ในวัดตองปุนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น พระอุโบสถ วิหาร หอไตร คลัง และหอระฆัง ล้วนเป็นสถาปัตยกรรม ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในพระอุโบสถและพระวิหารมีจิตกรรม ฝาผนังเขียนรอบทั้งสี่ด้าน ล้วนเป็นภาพที่หาดูได้ยาก นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ ลักษณะคล้ายกับเจดีย์หลวงพ่อแสง วัดมณีชลขัณฑ์ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสัดส่วนงดงาม เหมาะเจาะยิ่งนัก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดตองปุอยู่ติดกับโรงเรียนวัดตองปุ ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่จำนวนมากจึงให้ความร่มเย็นและยังเป็นศาสนสถานของคนในชุมชนด้วย บริเวณโดยรอบวัดมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาอยู่ตลอดและมีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณรอบวัด

แก้ไขเมื่อ

2021-07-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร