บ้านถ้ำ


ละติจูด 19.3905480402 , ลองจิจูด 98.9314546495

สถานที่ตั้ง

ตำบลเชียงดาว อำเภออำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านถ้ำ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนความทรงจำ และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวพื้นเมือง กะเหรี่ยง ลีซู และไทใหญ่ เป็นหมู่บ้านท่ามกลางภูเขา เป็นแหล่งต้นน้ำบนดอยหลวง มีตำนานเจ้าหลวงคำแดงแห่ง เชียงดาว และแม่นางดอยหล้าแห่งดอยนาง พื้นที่ที่ใช้ปลูกที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณเนินของภูเขาหินปูน โดดเด่นในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้สมุนไพร ใช้ภาษาพื้นเมืองล้านนา ภาษาไทยกลาง มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ 2 ข้างถนนหลักของหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ 2 ชั้นยกพื้นสูง มีศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีถ้ำเชียงดาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ผู้คนในชุมชนมีอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกสมุนไพร จักสาน และค้าขาย (OTOP สมุนไพร)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร