บ้านปางแดง


ละติจูด 19.3681918128 , ลองจิจูด 98.991192057

พิกัด

ตำบลเชียงดาว อำเภออำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านปางแดง เป็นชุมชนเกษตรกรรม และฃุมฃนชาติพันธุ์ของปะหล่องที่อพยพมาจากประเทศพม่า นับถือผีบรรพบุรุษและนับถือศาสนาพุทธ ชุมชนตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา เป็นที่ลุ่มน้ำและที่ลาด มีถนนกลางหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบดั้งเดิมแบบชาวปะหล่อง คือยกพื้นสูง มีชานเรือน และใช้วัสดุธรรมชาติ ในพื้นที่บริเวณบ้านจะมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์และเก็บพืชไร่ ภายในชุมชนเป็นพื้นที่โครงการหลวง และเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร