บ้านปางแดง


ละติจูด 19.3681918128 , ลองจิจูด 98.991192057

สถานที่ตั้ง

ตำบลเชียงดาว อำเภออำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านปางแดง เป็นชุมชนเกษตรกรรม และฃุมฃนชาติพันธุ์ของปะหล่องที่อพยพมาจากประเทศพม่า นับถือผีบรรพบุรุษและนับถือศาสนาพุทธ ชุมชนตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา เป็นที่ลุ่มน้ำและที่ลาด มีถนนกลางหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบดั้งเดิมแบบชาวปะหล่อง คือยกพื้นสูง มีชานเรือน และใช้วัสดุธรรมชาติ ในพื้นที่บริเวณบ้านจะมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์และเก็บพืชไร่ ภายในชุมชนเป็นพื้นที่โครงการหลวง และเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร