บ้านปางบง


ละติจูด 18.9843700663 , ลองจิจูด 99.3354766857

พิกัด

ตำบลเทพเสด็จ อำเภออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านปางบง เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวลัวะซึ่งเป็นคนพื้นเมือง มีอาชีพรับจ้างเก็บเมี่ยงได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบ้านปางบงจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้านปางสูง บ้านปางบง บ้านห้วยมะเกลี้ยง และบ้านกิ่วต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านปางบงเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะเป็นดินภูเขา ดินหินปนทราย บ้านปางบง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีป่าต้นน้ำพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ลักษณะเป็นป่าดิบเขา ภายในหมู่บ้านมีถนนลาดยางเป็นถนนหลักเส้นเดียวในการสัญจรของคนในหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สองชั้น มีหลายหลังที่เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ประชากรประกอบอาชีพปลูกเมี่ยง กาแฟ และรับจ้างทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร