บ้านผาหมอน


ละติจูด 18.5545888789 , ลองจิจูด 98.5403557409

พิกัด

ตำบลบ้านหลวง อำเภออำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 13110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านผาหมอน เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ก่อตั้งมาประมาณมากกว่า 136 ปี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทำจักสานภาชนะไม้ไผ่ เช่น ทอ ครุ โป่ (ภาชนะจักสานทรงสูง ใช้บรรจุเสื้อผ้าของชาวกะเหรี่ยง) ทำแปลงเกษตรปลอดสารพิษ เป็นหมู่บ้านขนาดกลางตั้งอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์  มีถนนทางหลวงแผ่นดิน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ตัดผ่าน บ้านเรือนเป็นรูปแบบวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ปลูกโดยยกพื้นสูง ตั้งอยู่กระจายตามไร่นา ผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม (แปลงเกษตรปลอดสารพิษ) และจักสานภาชนะไม้ไผ่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร