บ้านแม่กลางหลวง


ละติจูด 18.5383200455 , ลองจิจูด 98.5481254589

พิกัด

ตำบลบ้านหลวง อำเภออำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 13110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านแม่กลางหลวง เป็นชุมชนเกษรกรรม ชุมชนริมน้ำ และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ซึ่งอพยพมาจากประเทศพม่า ชุมชนตั้งอยู่บนที่ราบสูง แวดล้อมด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตัวชุมชนอยู่บนที่ราบสูง แวดล้อมด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำแม่กลางไหลผ่าน และลำห้วยระบบหมุนเวียนมีถนนทางหลวงแผ่นดิน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ตัดผ่าน เส้นทางรอบหมู่บ้านมีลักษณะเป็นวงกลม มีบ้านเรือนตั้งอยู่ 2 ข้างทาง มีแม่น้ำแม่กลางไหลผ่าน และลำห้วยระบบหมุนเวียน มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในนาข้าวแบบธรรมชาติ มีการทำนาขั้นบันได ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการใช้พื้นที่และการจัดการน้ำ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร