บ้านแม่กำปอง


ละติจูด 18.8801518218 , ลองจิจูด 99.347722166

พิกัด

ตำบลห้วยแก้ว อำเภออำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านแม่กำปอง เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนริมน้ำ บรรพบุรุษมีเชื้อสายไทยล้านนา ประกอบอาชีพหลักคือ ทำเมี่ยง (ชา) หมู่บ้านตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2457 บริเวณลำห้วยตลอดแนวหมู่บ้านมีต้นดอกกำปองขึ้นตลอดทาง ชาวบ้านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบหมู่บ้านเป็นภูเขาสูงชัน จึงมีแค่ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนกับฤดูหนาว และสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ทุกชนิด มีการสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณไหล่เขาด้านทิศตะวันออกตามสองข้างถนนหลักของหมู่บ้าน บริเวณหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง บ้านเรือนเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าโบราณลักษณะเป็นของภาคเหนือเป็นไม้เก่าทั้งหลัง ผู้คนในชุมชน มีการทำไร่เมี่ยง การจัดการท่องเที่ยว และกิจกรรมเดินป่าโดยชุมชน และกิจกรรมที่พักโฮมสเตย์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร