บ้านแม่สาใหม่


ละติจูด 18.8682572144 , ลองจิจูด 98.8536522835

พิกัด

ตำบลโป่งแยง อำเภออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านแม่สาใหม่ เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวม้ง โดยชุมชนบ้านแม่สา มีการตั้งถิ่นฐานในแถบนี้มานานกว่า 150 ปี ในอดีตก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวเขาเผ่าม้งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ต้นน้ำแม่สา ต่อมาได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแม่สาใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งเดิมทีเป็นที่นาของนายชงเปา แซ่เฒ่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2508 ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยานฯ เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในตำบลโป่งแยง บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบดั้งเดิม โดยตั้งกระจายอยู่ตามลาดเขาและกระจุกตัวเป็นจุด ๆ ส่วนบ้านเรือนสมัยใหม่จะตั้งอยู่ริมถนนที่เชื่อมกับถนนหลวงเข้าสู่ตัวหมู่บ้านผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกลิ้นจี่ ซาโยเต้ (ฟักแม้ว) ฯลฯ และการแปรผลผลิตทางการเกษตร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร