บ้านยาง


ละติจูด 19.8031823755 , ลองจิจูด 99.0951558878

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่งอน อำเภออำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านยาง เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนตลาด และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวจีนยูนนาน (จีนฮ่อ) ที่อพยพเข้ามายังประเทศไทยในช่องทางดอยอ่างขาง (ปัจจุบันคือบ้านหลวง) และจากนั้นได้ย้ายถิ่นฐานลงมาที่บ้านยางเมื่อปี พ.ศ. 2497 เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้ว่าจะมีหลายหลายศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวจีน ยูนนาน (จีนฮ่อ) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา เนื้อที่ชุมชนทั้งหมด 1,750 ไร่ มีแม่น้ำฝางไหลผ่านทางทิศตะวันตกเพื่อทำการเกษตร มีซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านที่โดดเด่นและสวยงาม นิยมสร้างบ้านประตูสูง มีรั้วเพื่อแสดงอาณาเขต บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบสมัยใหม่ ในชุมชนมีพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของบ้านยาง โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน และค้าขาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืนเชิงวัฒนธรรม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร