บ้านวัดจันทร์


ละติจูด 19.0744823363 , ลองจิจูด 98.3036831509

พิกัด

ตำบลบ้านจันทร์ อำเภออำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านวัดจันทร์ เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ในอดีตพบซากโบราณสถานจำนวนมาก สันนิษฐานว่า อาจเคยเป็นวัดร้างเก่ามาก่อน ปัจจุบันเป็นแหล่งเที่ยวชมป่าสน 7 สี มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยแจ่มหลวง ห้วยฮ้อม ห้วยแม่อุบ ห้วยนาเกล็ดหอย และห้วยยาเป็นแหล่งต้นน้ำ ประชากรเป็นชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) นับถือศาสนาพุทธ ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเด่น สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 มีที่ราบแคบ ๆ ตามหุบเขา พื้นที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีถนนลาดยางตัดผ่านหมู่บ้าน บ้านเรือนบางส่วนยังคงเป็นแบบดั้งเดิม เป็นลักษณะเรือนแบบยกพื้นสูง บางหลังมีชานบ้านผสมกับรูปแบบสมัยใหม่ ตั้งอยู่กระจายตัวโดยรอบชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ (แหล่งท่องเที่ยวป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร