บ้านวัวลาย


ละติจูด 18.7774822917 , ลองจิจูด 98.9836459732

พิกัด

ตำบลหายยา อำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านวัวลาย เป็นชุมชนตลาด และชุมชนกลุ่มอาชีพเฉพาะ เป็นย่านที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องเงิน ภายในวัดมีการโชว์และสอนการทำเครื่องเงิน ไม้ลงรัก เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนย่านนี้ มีลักษณะแบ่งกันทำเป็นชุมชน แต่เดิมอยู่แถววัดนันทาราม ชุมชนปัจจุบันสร้างมาประมาณ 10 ปี แต่ชุมชนเดิมวัดนันทารามอายุรวม 30 ปี ชุมชนจะตั้งอยู่สองฝั่งบนถนนวัวลาย คือ ชุมชนหมื่นสารวัวลาย ชุมชนวัดศรีสุพรรณ และชุมชนนันทาราม โดยอาณาเขตของหมู่บ้านวัวลาย เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณตลาดประตูเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตก ติดถนนช่างหล่อและถนนทิพย์เนตร ส่วนทางทิศตะวันออก เริ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกตลาดประตูเชียงใหม่ติดถนนนันทารามไปทางทิศใต้จรดถนนทิพย์เนตร เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ลักษณะหมู่บ้านคล้าย ๆ กับหมู่บ้านล้านนาทั่วไป สร้างบ้านเรือนเป็นกลุ่มเกาะตามเส้นทางสัญจรหลัก มีวัดศรีสุพรรณเป็นศูนย์กลางหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเครื่องเงินจำหน่าย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร