ปงไหว


ละติจูด 18.7630819351 , ลองจิจูด 99.1057911788

พิกัด

ตำบลแม่ปูคา อำเภออำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านปงไหว เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนความทรงจำ และชุมชนโดยรอบโบราณสถาน เป็นหมู่บ้านที่มีการพบซากโบราณสถานจำนวนมาก สันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยวอเตอร์เวิร์ด เป็นยุคของการสะสมตะกอนโคลนตมผ่านกาลเวลามาช้านานนับพันปี จึงทำให้เกิดสภาวะ "ปงไหว" ซึ่งภาษาล้านนา หมายถึง เขตดินพรุ เป็นที่ชุ่มน้ำ มักเกิดในแหล่งชุ่มชื้น หรือเขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเดินหรือขย่ม ผิวดินจะสะเทือนไหวได้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าหนาทึบ ในปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ป่าชุมชน ในบริเวณชุมชนพบพระธาตุและบ่อน้ำเก่าแก่ตั้งอยู่ และมีบริเวณลานจักจั่นข่วงเจิง ที่คนสมัยก่อนใช้ฝึกซ้อม เจิง หรือศิลปะป้องกันตัวเชิงมวยและเชิงรบ บ้านเรือนบางส่วนยังเป็นรูปแบบเก่า ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย นอกจากนี้ ชุมชนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อชมความมหัศจรรย์ของป่าพรุ (ป่าดินดูด)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร