มัสยิดบ้านฮ่อ


ละติจูด 18.7858116214 , ลองจิจูด 99.0017084443

พิกัด

ตำบลช้างคลาน อำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านฮ่อ เป็นชุมชนตลาด และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวจีนยูนนาน มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางชุมชน มีเรือนเก่าเป็นของชาวมุสลิมจีน เป็นชุมชนตั้งอยู่ในย่านการค้า เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ย่านการค้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ มีเพียงส่วนพื้นที่ตลาดค้าขายบริเวณด้านหลังมัสยิดบ้านฮ่อ ซึ่งเป็นสถานที่ขายสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขา โดยมีอาคารเก่าตั้งอยู่ในบริเวณนี้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร