เวียงแหง


ละติจูด 19.5543351803 , ลองจิจูด 98.6409505337

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองแหง อำเภออำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50350

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เวียงแหง เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนความทรงจำ และชุมชนชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ไทลื้อ กะเหรี่ยง มูเซอ ประโอ ปะหล่อง และมีคนพื้นเมืองเดิมอยู่ร่วมกัน หมู่บ้านเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมาแต่เดิม และมีประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ นอกจากนี้ ในอดีตยังเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองโบราณมีคูเมืองล้อมรอบ ลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขาทิศเหนือติดต่อกับประเทศพม่า บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นลักษณะไม้ชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง มีวัดเวียงแหนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่หมู่บ้านเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ผู้คนในชุมชนมีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ค้าขาย น้ำพริกลาบซึ่งเป็นสินค้า OTOP ส่งออกของหมู่บ้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร