กำแพงเมือง-คูเมืองนครชุม


ละติจูด 16.4752435733 , ลองจิจูด 99.5116158674

พิกัด

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

บางส่วนถูกทำลายหมดไปบางส่วนมีวัชพืชและต้นไม้ปกคลุม แนวกำแพงเมืองเริ่มจากริมแม่น้ำปิง ที่บ้านหัวยางไปจนจดคลองสวนหมาก ยังปรากฏรองน้ำคูเมืองให้เห็นอยู่บางจุด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ประชาชนเข้าไปยึดครองทำมาหากิน ไม่ทราบและเห็นความสำคํยของแหล่งโบราณสถาน

แก้ไขเมื่อ

2019-02-27

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร