กำแพงเมือง-คูเมืองนครชุม


ละติจูด 16.4752435733 , ลองจิจูด 99.5116158674

สถานที่ตั้ง

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

บางส่วนถูกทำลายหมดไปบางส่วนมีวัชพืชและต้นไม้ปกคลุม แนวกำแพงเมืองเริ่มจากริมแม่น้ำปิง ที่บ้านหัวยางไปจนจดคลองสวนหมาก ยังปรากฏรองน้ำคูเมืองให้เห็นอยู่บางจุด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ประชาชนเข้าไปยึดครองทำมาหากิน ไม่ทราบและเห็นความสำคํยของแหล่งโบราณสถาน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-27

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร