เมืองเก่าตาก


ละติจูด 16.863985 , ลองจิจูด 99.125716

พิกัด

ตำบลระแหง อำเภออำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

จากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองตากที่มีลักษณะเป็นที่ราบริมฝั่ง แม่น้าปิง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเอื้ออานวยต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่ง ตะวันออกของแม่น้าปิง มีผลให้การตั้งถิ่นฐานของประชากรในพื้นที่ชุมชนเมืองตากมีลักษณะตั้ง กระจายตัวไปตามริมแม่น้าปิง และตามเส้นทางคมนาคมทางบก โดยชุมชนจะขยายตัวขนานไปตาม แนวแม่น้าปิง และเส้นถนนเลียบริมแม่น้าปิงขึ้นไปทางทิศเหนือ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนออกไป ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสาคัญที่เชื่อมโยงไปสู่ พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงและจังหวัดอื่น ๆ เมืองตากเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งที่มีความเป็นมาและพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมมายาวนาน ส่งผลให้ในพื้นที่เมืองเก่าตากมีแหล่งมรดกทางธรรมชาติและมรดก ทางวัฒนธรรมที่สาคัญหลายแห่ง ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก ทั้งที่เป็น โบราณสถาน อาคาร และสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมถึงเป็น องค์ประกอบที่สาคัญของเมืองเก่าตาก ซึ่งแหล่งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญใน แต่ละแห่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ แม่น้ำปิง และพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้าปิง หนองหลวง หนองมณีบรรพต ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลหลักเมืองสี่มหาราช ศาลหลักเมือง จังหวัดตาก สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี วัดสีตลาราม (วัดน้าหัก) วัดปทุมคีรี วัดดอยคีรี วัดพร้าว วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง วัดดอนแก้ว วัดเขาถ้า และวัดดอยข่อยเขาแก้ว (ร้าง)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

1. ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

แก้ไขเมื่อ

2018-11-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร