วัดป่าไทรงาม


ละติจูด 16.4767309655 , ลองจิจูด 99.8924189841

พิกัด

ตำบลไทรงาม อำเภออำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดไทรงาม หรือวัดป่าไทรงาม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544 จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดตั้งให้วัดป่าไทรงามเป็นศูนย์สังคมจิตเวชชากังราว มีบทบาทหน้าที่ในการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัดป่าไทรงาม ภายในวัดมีพระประธานขนาดใหญ่ โดยจำลองมาจากประเทศอินเดีย พุทธลักษณะงดงามยิ่งแปลกตากว่าทุกวัด รอบวัดมีลักษณะเป็นวัดป่าที่กำลังพัฒนาให้เป็นป่าท่ามกลางท้องนา รอบ ๆ ศาลาอเนกประสงค์ มีสระบัวล้อมรอบ สะพานไม้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -