วัดควนปรง


ละติจูด 7.59912579 , ลองจิจูด 100.062910125

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภออำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดควนปรง
      วัดควนปรงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบสูง  จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ปรากฏในปัจจุบันล้วนเป็นในสมัยอยุธยาทั้งสิ้น วัดนี้จึงน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2142 สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชรญ์ที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2475 ซึ่งสอดคล้องกับทำเนียบวัดในจังหวัดพัทลุง ของพระครูอริยสังวร

    

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ สภาพอุโบสถได้รับการบูรณะ และมีหอพระไตรปิฏกที่สวยงามควรค่าแต่การอนุรักษ์

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-11-19

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร