ทะเลน้อย


ละติจูด 7.7822574242 , ลองจิจูด 100.121685161

สถานที่ตั้ง

7°46′00″N 100°09′11″E ตำบลพนางตุง อำเภออำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ย่านทะเลน้อย

    ทะเลน้อย เป็นชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนริมน้ำ และชุมชนกลุ่มอาชีพเฉพาะ ชุมชนอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อกันด้วยถนน 2 เลน พื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง มีพื้นที่ลาดลงสู่ทะเล ชุมชนมีลักษณะควนวางเป็นแนวยาว เหมือนกำแพงขวางกั้นจึงได้ชื่อว่า "พนางตุง" มาจากคำว่า "พนัง" ซึ่งแปลว่า ที่กั้น ดังนั้น "พนางตุง" จึงหมายถึง ควนที่กั้นระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล เป็นชุมชนเรือนเดี่ยวยกใต้ถุนสูงสำหรับเหตุน้ำท่วม ลักษณะเรือนครึ่งบกครึ่งน้ำ มีทางเดินคอนกรีตยกระดับเท่ากับพื้นบ้านชื่อว่า ถนนสายกลางบ้าน อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารรูปแบบเก่า สภาพดี อาคารส่วนใหญ่มีการใช้งานอยู่อาศัย อาชีพประจำชุมชน คือ การทำเสื่อกระจูด และปลาดุกร้า ชุมชนนี้ได้รับการดูแลและส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ ที่ดินมีโฉนด ถือกรรมสิทธิ์โดยชาวบ้านเอง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สำรวจและศึกษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจำนวน 5 ครั้ง ผลดังนี้                                        

1.
ทะเลน้อย  ระบบนิเวศของทะเลน้อยเสื่อมโทรมลง  จากการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิด ที่สำคัญคือจอกหูหนูยักษ์ ซึ่งแพร่กระจายเร็วมาก  ซึ่งต่างจากปีที่แล้ว วัชพืชที่สำคัญคือผักตบ  ทำให้จำนวนสัตว์น้ำ  ดอกบัว ลดน้อยลง
 

2. ชุมชนทะเลน้อย (ตลาดหัวเลี้ยว) สภาพที่พบเห็นขณะออกสำรวจ  มีสภาพที่ซบเซา ซึ่งน่าเสียดาย เพราะสภาพชุมนุม มีความเป็นเอกลักษณ์ น่าจะพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่  ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มากพอ จึงยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก


3. สำรวจและศึกษาป่าต้นน้ำอำเภอป่าพะยอม เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการสามารถป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอ  ชะอวดปัญหาที่พบ คือ  เกิดการชะล้างน้ำจากการทำการเกษตร ทำให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน  และต้นไม้เดิมที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำเน่าเสีย

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-11-19

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร