วัดสระเรียง


ละติจูด 8.413442 , ลองจิจูด 99.966773 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 17000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดสระเรียง เป็นวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างปีใดไม่ปรากฏชัด เหตุที่ได้ชื่อว่า วัดสระเรียง เพราะบริเวณที่สร้างวัดเดิมเป็นสระที่เกิดจากการขุดทรายไปก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ สระดังกล่าวเรียงรายกันไปตามความยาวของหาดทราย ต่อมาพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังมีความประสงค์จะสร้างวัดเพื่อให้เป็นที่พำนักและจำพรรษาของพระสงฆ์ที่มาสร้างวัดและวิหารในวัดพระมหาธาตุฯ จึงใช้พื้นที่บริเวณสระมาปรับแต่งเป็นลานสำหรับสร้างวัด จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดสระเรียง นอกจากนี้ วัดสระเรียงเคยเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับของพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งมาปราบชุมนุมเข้าพระยานครฯ (หนู) เมื่อ พ.ศ. 2312 ระหว่างติดมรสุมไม่สามารถกลับราชธานีได้จึงได้ประทับทรงงานที่วัดพระมหาธาตุฯ สิ่งสำคัญอีกแห่ง คือ กำแพงวัดสระเรียงมีลักษณะที่โดดเด่นอยู่ประการหนึ่ง คือเป็นกำแพงที่ได้จำลองพระพุทธเจดีย์ทั้งในประเทศและในชมพูทวีปมาสร้างไว้ คู่กับพระพุทธรูปแบบต่าง ๆ หลายองค์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-07

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร