พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน


ละติจูด 18.7762320419 , ลองจิจูด 100.770823019

พิกัด

ตำบลในเวียง อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ตัวอาคารเดิมใช้เป็นหอคำเมืองน่าน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 ในสมัยของพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ตัวเรือนเป็นเครื่องไม้ รวมอยู่ในคุ้มแก้ว 7 หลัง เมื่อพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชถึงแก่พิราลัย พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ได้เป็นผู้ปกครององค์ต่อมา ได้รื้อหอคำไปถวายวัด แล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นตึกแทนหลังเก่าซึ่งเป็นไม้ เป็นตึกขนาดใหญ่ 2 ชั้น หลังคามุงด้วยแผ่นไม้ ติดช่อฟ้าใบระกา ลงรักปิดทอง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

กรมศิลปากรได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2517

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -