กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี


ละติจูด 16.4511161427 , ลองจิจูด 99.5010538716

สถานที่ตั้ง

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ต้วป้อมและกำแพง และใบเสมา ทำด้วยศิลาแลงก่อเป็นแนวรูปสี่เหลี่ยม มีแนวกำแพงและป้อมเพียง 3 ด้านด้านในมีเชิงเทิน มีทางติดต่อกันได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

รอบบริเวณนี้ เป็นเขตชุมชนที่กำลังขยายตัว มีราษฎรตั้งบ้านเรือนมากขึ้น อาคารบางหลังบดบังความสง่าและความสวยงามของโบราณสถาน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-27

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร