วัดพระสี่อิริยาบถ


ละติจูด 16.5013050394 , ลองจิจูด 99.5147069772

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระสี่อิริยาบท เป็นวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดวัดหนึ่ง จุดเด่นที่สำคัญคือ ด้านหน้ามีพระมหาวิหารขนาดใหญ่มาก แต่พระพุทธรูปประธานไม่เหลือให้เห็นถูกทำลายไปสิ้นเพราะก่อด้วยศิลาแลง ด้านหลังมหาวิหารมีมณฑปขนาดใหญ่มากมีทั้งหมดสี่ด้านมีปูนปั้นพระสี่อิริยาบถ คือ พระยืน พระเดิน พระนั่ง และพระนอน ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงพระยืนองค์เดียว เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเมืองกำแพงเพชร เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดพระยืน พระองค์ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดพระเชตุพน แต่ประชาชนเรียกขานกันตามที่เห็นว่าวัดพระสี่อิริยาบถ ตามจารึกเสด็จพ่อพระยาสอย ที่พบในบริเวณเจดีย์รอบมณฑปกล่าวไว้ว่าพระมหามุนีรัตนโมลีเป็นผู้สร้างอาจชื่อวัดรัตนโมลีก็เป็นไปได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -