วัดท่าล้อ


ละติจูด 18.7766660142 , ลองจิจูด 100.784196992

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภออำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

โบราณสถานที่สำคัญ คือ องค์เจดีย์ที่มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำ ฐานเป็นเขียง 3 ชั้น ขนาดใหญ่รองรับฐานบัว ลูกแก้วอกไก่และมาลัยเถาที่ยึดให้แต่ละชั้นห่างกันมากขึ้น องค์ระฆังขนาดเล็ก ผอมและเพรียว ต่อยอดขึ้นไปเป็นส่วนบัลลังข์ ปลียอดและฉัตร วัดท่าล้อ พระธาตุท่าล้อ ตั้งอยู่ ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นปูชนียสถานสำคัญประจำเมืองน่านมาแต่โบราณกาล ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด มีเพียงตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า พญาการเมือง เจ้าเมืองวรนครเมืองปัว ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัยไว้บนดอยภูเพียง อีกทั้งสร้างพระบรมธาตุแช่แห้งไว้เมื่อ พุทธศักราช ๑๙๘๗ หลังจากนั้นพระองค์จึงได้ย้ายเมืองวรนคร ด้วยการผูกแพขนาดใหญ่หลายลำ ล่องลงมาตามน้ำน่าน เพื่อสร้างเวียงใหม่ที่ดอยภูเพียงแช่แห้งล้อมรอบองค์พระธาตุที่ได้ประดิษฐานไว้เป็นปฐม จึงได้สร้างพระธาตุท่าล้อแห่งนี้ขึ้น บริเวณท่าน้า ที่ยกพลขึ้นในคราวย้ายเมืองครั้งนั้น เป็นอนุสรณ์

พระธาตุท่าล้อ  ....ที่ตั้ง บ้านท่าล้อ  หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน ,     เจดีย์ ๑ องค์

อายุสมัยของการก่อสร้าง , ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้าง

ความสำคัญ                  องค์พระธาตุท่าล้อนี้เป็นเจดีย์สำคัญองค์หนึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ตำบลฝายแก้ว เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบเจดีย์ดังกล่าวเป็นแบบแผนของพื้นเมืองน่านที่น่าศึกษา

การประกาศขึ้นทะเบียน

                ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๑ ตอนที่ ๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๗

                ๒. ประกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๕๙ ลง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๓

สภาพปัจจุบัน

                องค์พระธาตุอยู่ในสภาพดี มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ เป็นองค์พระธาตุจังโก้ มีการบูรณะเพิ่มเติมภายหลังมีการก่อสร้างศาลาบดบังทางเข้าด้านหน้าและการเดินสายไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างแก่องค์พระเจดีย์ไม่ประณีตเรียบร้อย ตัวศิลปกรรมไม่ถูกบดบังโดยอาคารสมัยใหม่ เนื่องจากมีกำแพงวัด และแนวถนนกั้นทั้ง ๒ ด้าน จึงทำให้ตัวศิลปกรรมไม่ถูกรุกล้ำ ประกอบกับอยู่ห่างจากพระวิหารและกุฏิพอสมควร ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามขึ้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

องค์พระเจดีย์อยู่ในสภาพค่อนข้างดี มีการก่อสร้างศาลาบดบังทางเข้าด้านหน้าและการเดินสายไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่องค์พระเจดีย์ไม่ปราณีตเรียบร้อย สภาพถูมิทัศน์โดยรอบควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม

 ปัจจุบัน ร่วมทำบุญประเพณีในเทศกาลประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี สรงน้ำพระธาตุท่าล้อ แห่ครัวทาน และค่ำคืนนี้มีการแข่งขันจุดบอกไฟดอกกลางแม่น้ำน่านแห่งเดียวในโลกและที่เดียวในประเทศไทย ในงานประเพณี 7 เป็ง นมัสการไหว้สาพระธาตุท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-11-02

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร