เมืองโบราณบ้านโพธิ์ชัย


ละติจูด 16.0596145678 , ลองจิจูด 102.412836551 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลโพธิ์ไชย อำเภออำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

อิทธิพลของวัฒนธรรมทวาราวดีในดินแดนจังหวัดขอนแก่น งานศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งที่พบคือ เสมาหินขนาดใหญ่ ได้แก่ เสมาหินบริเวณเมืองโบราณบ้านโพธิชัย (เมืองชัยวาน) ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีพื้นที่เมืองเป็นรูปกลมรีเหมือนรูปไข่ กว้างประมาณ 500 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร ภายในเมืองพบกลุ่มในเสมาหินบริเวณพระพุทธรูปใหญ่ ใบเสมาเหล่านี้ปักอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบทั้งแปดทิศ แต่ละทิศมีใบเสมาปักเป็นแนวเรียงกันสามแผ่น ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่พบในสมัยต่อมา กลุ่มเสมาหินเมืองโบราณบ้านโพธิชัย มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-05-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร