แหล่งโบราณคดีเขาหินแก้ว


ละติจูด 18.74000004 , ลองจิจูด 100.740000018

พิกัด

ตำบลดู่ใต้ อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

อยู่บนเนินเขาสูงสามลูกด้วยกัน ลูกที่สูงที่สุดที่ระดับ 384 เมตรพื้นที่ลาดเขาทางทิศตะวันออก ค่อนข้างชันกว่าทางด้านตะวันตก บนเนินเขาแก้วทั้งสามลูกมีหินวัตถุดิบท้องถิ่นบนภูเขา (Local/Residual raw material) (เขาหินแก้ว เขาชมพู และดอยปู่แก้ว เป็นเนินอยู่ในเทือกเดียวกัน ปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านดู่ใต้ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -