ป้อมคงกระพัน


ละติจูด 13.608953 , ลองจิจูด 100.563499

พิกัด

ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภออำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมคงกระพัน ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2377 ป้อมมีลักษณะเป็นซากโบราณสถานมีแนวกําแพง และตัวอาคาร สภาพชํารุดเสียหายมาก จนแทบจะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นป้อม และพบลักษณะทางสถาปัตยกรรม เพียง เล็กน้อย คือ ฐานอาคารเป็นแบบบัวควํ่าบัวหงาย สภาพพื้นที่โดยรอบอาคารถูกปรับปรุงโดยชาวบ้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -