วัดธาตุดำ และพระธาตุขาว


ละติจูด 17.953859 , ลองจิจูด 102.598006

พิกัด

ตำบลพานพร้าว อำเภออำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เจดีย์พระธาตุดำ และ เจดีย์พระธาตุขาว อยู่ใกล้กัน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 กั้นกลาง เดิมเรียกว่า พระธาตุคำ (ทองคำ) ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น พระธาตุดำ ส่วนพระธาตุขาวก็คือ พระธาตุเงิน โดยเจดีย์พระธาตุดำ (คำ) เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานล่างเป็นรูปแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 7 ชั้น องค์ระฆังเป็นรูปแปดเหรี่ยมสองชั้นไปสู่ยอดด้านบน ถือเป็นโบราณสถานของเมืองพานพร้าว (ศรีเชียงใหม่) บริเวณที่ตั้งโบราณสถาน เดิมเชื่อว่าเป็น ฮูพญานาค (รูพญานาค) ซึ้งถูกปิดไว้จนพญานาคพ่นพิษให้เจดีย์ดำหมด มีการขุดแต่งปี พ.ศ. 2539 พบว่ามีแนวกำแพงอิฐอยู่ใกล้องค์เจดีย์ แสดงว่ามีโบราณสถานอยู่ก่อนแล้ว และมีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ภายหลัง ในส่วนของเจดีย์พระธาตุขาว เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนมีฐานล่างสุดเป็นรูปสี่เหรี่ยมผืนผ้า โดยมีลานประทักษิณเบื้องบน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีแท่นอิฐก่อเป็นบันไดทางขึ้นอยู่ องค์ระฆังเป็นแบบบัวเหลี่ยมตามรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ส่วนบนพังทลายหมดเชื่อว่าเป็น ฮูพญานาค เดิม ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของพญานาค 14 ตน 14 แห่ง ปรากฏในตำนานพระอุรังคธาตุ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-11-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร