ภาพเขียนสีเพิงหินวัดพ่อตา


ละติจูด 17.730556 , ลองจิจูด 102.364167 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินวัดพ่อตา พบบริเวณเพิงหินที่ตั้งอยู่เรียงรายในบริเวณลานหินของวัดพ่อตา พบแหล่งภาพเขียนสี 3 แห่ง ดังนี้ เพิงหินวัดพ่อตาภาพอยู่บนผนังหินด้านทิศตะวันออก สูงประมาณ 2.9 เมตร เขียนด้วยสีแดง เป็นลายเส้นหยักไปมา เส้นหนาประมาณ 1 ซม เพิงหินด้านตะวันออกของวัดพ่อตาเพิงหินห่างจากวัดพ่อตาประมาณ 8 เมตร เขียนด้วยสีแดง เป็นลายเส้นโค้งตัดกันคล้ายรอยเล็บจิก และเพิงหินด้านทิศใต้ของวัดพ่อตาเป็นเพิงหินเตี้ย ๆห่างไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพ่อตา ประมาณ 5-6 เมตร สูงประมาณ 50 ซม. มีภาพ 2 กลุ่มห่างกัน ประมาณ 2 เมตร เขียนด้วยสีแดงเป็นภาพลายเส้น จำแนกรูปร่างไม่ได้ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -