ภาพสลักรูปแพะ


ละติจูด 15.8263150796 , ลองจิจูด 105.375444714

สถานที่ตั้ง

ตำบลสองคอน อำเภออำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 18110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ใบเสมายังคงสภาพดีอยู่ แต่ยุคสมัยไม่แน่ชัด ส่วนภาพเขียนแกะสลักรูปแพะนั้น สภาพชำรุด ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 1000-2000 ปี ส่วนหัวไม่มี มีแต่ส่วนลำตัวนอกจากนี้ยังพบภาพเขียนอื่น ๆ เช่นภาพสลักใบโพธิ์ไ ม่ปรากฎความเป็นมาและไม่ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างว่าเพื่อประโยชน์ด้านใด สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นภาพเขียนสีสมัยเดียวกับภาพเขียนบริเวณผาแต้ม หรือภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร