ชุมชนโบราณบ้านสระดอกเกษ


ละติจูด 14.9378834429 , ลองจิจูด 104.879873607

สถานที่ตั้ง

ตำบลโคกสว่าง อำเภออำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 18000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนโบราณแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นชุมชนโบราณที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อาชีพหลักคือทำนา สาเหตุที่ชื่อหมู่บ้าน สระดอกเกษก็เพราะว่ามีสระน้ำอยู่สระหนึ่งซึ่งบริเวณโดยรอบสระจะมีดอกเกษขึ้นอยู่โดยรอบ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร