ศาลเจ้าปู่เจ้าอนุราชไชยวงศ์ษา


ละติจูด 16.44395348593 , ลองจิจูด 102.72220638942

พิกัด

บ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภออำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศาลเจ้าปู่เจ้าอนุราชไชยวงศ์ษา เป็นศาลปู่ตาหรือดอนเจ้าบ้าน "บ้านทุ่ม" เชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าเมือง "อนุราชบุรี" สร้างขึ้นเมือ พ.ศ. 2313

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีการทำนุบำรุง และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากชุมชน

แก้ไขเมื่อ

2021-02-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร