แหล่งศิลปกรรมวัดคงคาเจริญ (วัดจอด)


ละติจูด 8.543495 , ลองจิจูด 99.843335 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

วัดคงคาเจริญ (วัดจอด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภออำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่มีใครทราบจำความได้ก็เห็นวัดนี้แล้ว คาดคะเนว่าวัดนี้น่าจะสร้างได้ไม่น้อยกว่า 200 ปี วัดนี้เดิมชื่อวัดจอด ติดต่อกับคลองวังหีบ ต่อมาได้ไม่นานได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดคงคาเจริญ ตั้งแต่นั้นมาก็เรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดคงคาเจริญ แต่มีวงเล็บว่าวัดจอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

พระพุทธศรีธรรมราชคงคาเจริญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในสององค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ความสูงจากฐานถึงรัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองค์พระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ำหนัก 900 กิโลกรัม

 

สภาพปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมวัดคงคาเจริญ (วัดจอด)

 

สภาพปัญหา

สภาพปัญหาของวัดคงคาเจริญ (วัดจอด) คือมีเศษไม้ เศษอิฐ โผล่ให้เห็นอยู่กระจัดกระจาย

แนวทางการอนุรักษ์

ประชาชนในท้องถิ่นช่วยดูแลพัฒนาวัดคงคาเจริญ (วัดจอด) แสดงความเจริญของชุมชน เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาของวัดต่อไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร