พระตำหนักกว๊านพะเยา


ละติจูด 19.1599500026 , ลองจิจูด 99.9148670469

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

พระตำหนักกว๊านพะเยา ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ปลาบึก เป็นพระตำหนักที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จมาประทับแรมเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในท้องที่จังหวัดพระเยาและจังหวัดใกล้เคียง ภายในบริเวณ มีพระตำหนัก ทั้งหมด 3 หลัง พระตำหนักหลังแรกเป็นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นอาคารเรือนไม้สองชั้น ปัจจุบันทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาเป็นผู้ดูแล พระตำหนักกว๊านพะเยาหลังที่ 2 เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 และพระตำหนักหลังที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นตำหนักที่ทรงโปรดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้ารับเสด็จ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -