บ้านเมืองฝ้าย


ละติจูด 14.863464 , ลองจิจูด 102.730202

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองฝ้าย อำเภออำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31240

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

     บ้านเมืองฝ้าย  ลักษณะเมือง เป็นทรงกลม จํานวนชั้นของคูเมือง คูน้ำ 3 ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 เมตร  มีคูน้ำ เป็นคลองรอบเมืองถึง 3 ชั้น แต่ละคลองลึกประมาณ 2.50 เมตร มีน้ําขังตลอดทั้งปี คลอง รอบเมืองแต่ก่อนลึกมาก น้ําใส มีป่าไผ่ปกคลุม สามารถป้องกัน ข้าศึกได้ แต่ปัจจุบันตื้นเขินมาก บางช่วงน้ําไม่ขังตลอดปี มีคันดินรอบเมือง 3 ชั้น แต่ละชั้น ห่างกันประมาณ 50-60 เมตร มีป่าไม้ปกคลุมใช้ในการ เพาะปลูกทั้งปี ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ปลูกพืชได้งอกงามดี คันคูถูกถางเป็นที่การเพาะปลูก จนเกือบไม่เหลือสภาพเดิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

    ปัจจุบันโบราณวัตถุที่พบได้รวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย ซึ่งพบจำนวนมาก และบางส่วนได้เก็บไว้ที่วัดเมืองฝ้าย ส่วนคูน้ำไม่ได้รับการดูแลอยู่ในสภาพเดิม คันดินที่ล้อมรอบพื้นที่มีการบุกรุกปลูกพืชและสร้างที่อยู่อาศัย

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-14

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร