สถาปัตยกรรมมรดกทางวัฒนธรรม : สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างอื่น - สะพานเดชาติวงศ์


ละติจูด 15.688776 , ลองจิจูด 100.123578

พิกัด

สะพานเดชาติวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภออำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สะพานเดชาติวงศ์เปรียบเสมือนเป็นประตูเมืองจากภาคกลางไปสู่ภาคเหนือ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยา มีความยาวรวมทั้งสะพาน ๔๐๔ เมตร ประกอบด้วยสะพานโค้ง ๔ โค้ง แต่ละช่วงยาวกว่า ๖๐ เมตร แบบสะพานโค้งนี้ได้ปรับปรุงมาจากแบบสะพานปรีดีธํารงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ใช้วัสดุก่อสร้างน้อยลง สะพานเดชาเริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ชื่อของสะพานนั้นมาจากชื่อสกุลของพันตรีหม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ ซึ่งเป็นอธิกรมทางหลวงในสมัยนั้น ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานได้ชะงักลงในระหว่างสงครามโลก เมื่อสงครามโลกยุติลง จึงได้ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๒ กรมทางหลวงได้รับงบประมาณทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายบางปะอิน-นครสวรรค์ จึงได้สร้างสะพานขึ้นอีกสะพานหนึ่งคู่กับสะพานเดชาติวงศ์เดิม เรียกว่า “สะพานเดชาติวงศ์ ๒” โดยเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ขนานไปกับสะพานเดชาติวงศ์เดิม และเปิดใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมาได้มีการสร้าง “สะพานเดชาติวงศ์ ๓” เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และสร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ สำหรับสะพานเดชาติวงศ์ ๑ ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นสะพานประวัติศาสตร์ของจังหวัด โดยปัจจุบันสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ และนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งด้วย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-10-05

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร